logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

URZĄD MIEJSKI
   Dane podstawowe
      Ważne Instytucje
      Plan miasta
      Zawidów w regionie
      Zasoby przyrodnicze
   Struktura organizacyjna
      Godziny urzędowania
   Kierownictwo Urzędu
      Burmistrz Miasta
      Sekretarz Miasta
      Skarbnik Miasta
   Urząd Stanu Cywilnego
      Kierownik USC
      Zastępca Kierownika USC
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ORGANA WŁADZY
   Burmistrz Miasta
   Rada Miejska
      Przewodniczący Rady Miejskiej
      Skład Rady Miejskiej
      Komisje Rady Miejskiej
         Komisja Budżetu i Finansów
         Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
         Komisja Rewizyjna
         Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
      Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej
      Plan pracy Rady Miejskiej w Zawidowie
      Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
      Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
      Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 2006-2010
         Wspólne posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej
         Komisja Budżetu i Finansów
         Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
         Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
         Komisja Rewizyjna
      Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
         Wspólne posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej
      Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
      Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

WYBORY i REFERENDA
   Archiwum
      Wybory samorządowe 21.11.2010r.
      Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
      Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r.
      Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r.
      Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r.
      Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r.
      Wybory samorządowe 16.11.2014 r.
      Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r.
      Wybory ławników 2016-2019
      Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
      Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r.
   Wykaz urzędników wyborczych
   Wybory samorządowe 2018

INFORMACJE I KOMUNIKATY
   Informacje ODPADY KOMUNALNE
      Gospodarka komunalna
   Informacje AZBEST
   Informacje nt. wody
   Informacja dla osób niesłyszących
   Informacje - organizowanie zgromadzeń
   Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
   DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
   DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
   Przyjmowanie skarg i wniosków
   Petycje
   NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
   Tablica ogłoszeń
      Tablica ogłoszeń: archiwum
   Planowane wyłączenia energii elektrycznej
   Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
   KARTY USŁUG

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
   Archiwum
      Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. informatycznych
      Ośrodek Kultury w Zawidowie - Ogłoszenie o naborze: Instruktor - animator kultury
      Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych
      Nabór na zastępstwo na stanowisku ds. promocji i marketingu miasta
      Nabór na stanowisko urzędnicze - referent w MOPS w Zawidowie
      Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. czynszów i gospodarki mieszkaniowej
      Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych
      Nabór na zastępstwo na stanowisku ds. promocji i marketingu miasta
      Nabór na stanowisko urzędnicze - koordynacja Systemu Informacji Przestrzennej i rewitalizacji miasta
      Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty
      Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracji szkolnej w Zespole Szkół w Zawidowie
      Nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Kultury w Zawidowie (stanowisko nieurzędnicze)
      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - specjalista ds. administracji szkolnej ZSzSPiG w Zawidowie
      Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. administracji szkolnej
      Nabór kandydatów na stanowisko ds. organizacyjnych - Biuro Obsługi Klienta
      Nabór kandydatów na stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym
      Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości należności cywilnoprawnych i egzekucji sądowej
      Ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie
      Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi kancelaryjnej w Szkole Podstawowej w Zawidowie
      Nabór kandydatów na stanowisko ds. kadr i oświaty
      Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostki
   Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

PRAWO LOKALNE
   Uchwały Rady Miejskiej
      Uchwały podjęte w roku 2005
      Uchwały podjęte w roku 2006
      Uchwały podjęte w roku 2007
      Uchwały podjęte w roku 2008
      Uchwały podjęte w roku 2009
      Uchwały podjęte w roku 2010
      Uchwały podjęte w roku 2011
      Uchwały podjęte w roku 2012
      Uchwały podjęte w roku 2013
      Uchwały podjęte w roku 2014
      Uchwały podjęte w roku 2015
      Uchwały podjęte w roku 2016
      Uchwały podjęte w roku 2017
      Uchwały podjęte w roku 2018
      Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
   Zarządzenia Burmistrza Miasta
      Rok 2005
      Rok 2006
      Rok 2007
      Rok 2008
      Rok 2009
      Rok 2010
      Rok 2011
      Rok 2012
      Rok 2013
      Rok 2014
      Rok 2015
      Rok 2016
      Rok 2017
      Rok 2018
   Statut
   Podatki i opłaty lokalne
      Podatek od nieruchomości
      Podatek rolny
      Podatek leśny
      Podatek od środków transportowych
      Opłata od posiadania psów
      Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci)
      Opłata targowa
   Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
   Gospodarka mieszkaniowa
   Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
   Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
   Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
   Zabytki

FINANSE
   Budżet

PRZETARGI
   Zamówienia publiczne
      Archiwum
         Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie
         Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie - II przetarg
         Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie - III przetarg
         Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instala
         Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną
         Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Zawidowie”
         Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł
         Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie
         Bankowa obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych
         Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie
      Wykaz planowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
      Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie
   Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
      Archiwum
         Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów w ramach projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjny
         Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 249.350,00 zł na finansowanie wydatków na zadanie inwestycyjne dot. Przebudowy ulicy Mickiewicza w Zawidowie
         Remont instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie
         Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów w ramach projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjn
         Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów 2017-2018
         Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2018 roku
         Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną” realizowanego w ramach Prog
         Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Zawidowie - zapytanie Stowarzyszenia Miłośników Zawidowa
         Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów
         „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2018 r.” oraz „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Zawidów”
      Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów 2018-2019
      Szkoła Podstawowa: Sporządzanie i dostarczanie dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu, dostarczonego do siedziby Szkoły Podstawowej w Zawidowie
   Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
      ARCHIWUM
         Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 885/20, 915/25, 915/26 i 718/16
         Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 885/20, 915/25 i 915/26
         Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 913/6, 902/6, 915/25, 915/26
         Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 891/9, 913/7, 913/8, 913/9, 915/25, 915/26,
         Ogłoszenie o przetagu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowany stanowiący własność Gminy Zawidów
         Ogłoszenie o przetagu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowany stanowiący własność Gminy Zawidów - III
         Ogłoszenie o przetagu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowany stanowiący własność Gminy Zawidów
         II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 891/9 Obr. I Zawidów
         II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 913/7 Obr. I Zawidów
         II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 913/6 Obr. I Zawidów
      III publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 891/9 Obr. I Zawidów
      II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 913/8 Obr. I Zawidów
      II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 913/9 Obr. I Zawidów
      II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/25 Obr. I Zawidów
      II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/26 Obr. I Zawidów
      I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych (pod garaże)
      I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych (pod garaże)
      I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zawidowie przy ul. Niepodległości 6
      I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zawidowie przy ul. Szybów 2a/5 w Zawidowie
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
   Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości

INNE
   Oświadczenia majątkowe
      WZORY oświadczeń majątkowych
      Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej
      Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta
      Oświadczenie Sekretarza Miasta
      Oświadczenie Skarbnika Miasta
      Oświadczenia majątkowe radnych
         2006
         2007
         2008
         2009
         2010
         Oświadczenia złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji
         Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji - 2010r
         2011
         2012
         2013
         2014
         Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji - 2014 r.
         Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji - 2014r
         2015
         2016
         2017
         2018
      Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych
   Sprawozdania z działalności Burmistrza
   Jednostki organizacyjne
      Związki członkowskie
      Oświata
         Szkoła Podstawowa
         Przedszkole Publiczne
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
      Instytucje kultury
   Spółki prawa handlowego
      Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
   Postępowania dotyczące środowiska
      Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
         Formularz A
         Formularz B
         Formularz C
            C 2012
         Formularz D
            D 2012
   Kontrole
      Kontrole zewnętrzne
      Kontrole wewnętrzne
      Kontrola zarządcza
   Rejestry i ewidencje
      Dostęp do biuletynu
   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
   REJESTR UMÓW

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
   na/w 2017 r.
      Konkurs na realizację zadań publicznych
      Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
      Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2015-2017
      Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2017 r.
      Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
      Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
      Wyniki konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2017
      Konsultacje projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
         Wyniki konsultacji
   na/w 2018 r.
      Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2018 r.
      Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.
      Wyniki konkursu ofert
      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017
      Uruchomienie konsultacji Projektu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2018-2020
         Wyniki konsultacji projektu Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2018-2020
   na/w 2019 r.
      Nabór kandydatów do komisji konkursowych na 2019 r.
      Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
      Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner