logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Uchwały podjęte w roku 2019
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2006-01-26 13:56:29 - Nr L/217/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ... (102.66 kB)
2006-01-26 13:58:48 - Nr L/218/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (55.85 kB)
2006-01-26 14:00:32 - Nr L/219/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (55.79 kB)
2006-01-26 14:01:19 - Nr L/220/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (54.08 kB)
2006-01-26 14:01:55 - Nr L/221/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (54.44 kB)
2006-01-26 14:02:29 - Nr L/222/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (58.35 kB)
2006-01-26 14:03:03 - Nr L/223/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (57.67 kB)
2006-01-26 14:04:41 - Nr L/224/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (55.64 kB)
2006-01-26 14:05:20 - Nr L/225/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (56.24 kB)
2006-01-26 14:06:01 - Nr L/226/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (55.95 kB)
2006-01-26 14:06:38 - Nr L/227/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (56.15 kB)
2006-01-26 14:07:05 - Nr L/228/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (56.24 kB)
2006-01-26 14:07:44 - Nr L/229/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej (59.90 kB)
2006-01-26 14:09:10 - Nr L/230/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej (60.59 kB)
2006-01-26 14:10:06 - Nr L/231/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej (59.81 kB)
2006-01-26 14:30:05 - Nr L/232/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej (60.03 kB)
2006-01-26 14:30:44 - Nr L/233/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej (60.51 kB)
2006-01-26 14:31:16 - Nr L/234/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście (179.16 kB)
2006-01-26 14:32:00 - Nr L/235/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (63.88 kB)
2006-01-26 14:32:55 - Nr L/236/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych gminy Zawidów na 2006r. (79.50 kB)
2006-01-26 14:46:42 - Nr L/237/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (71.71 kB)
2006-01-26 14:47:48 - Nr L/238/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa (68.72 kB)
2006-01-26 14:49:07 - Nr L/239/2006 z dnia 09 stycznia 2006 w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków ... (980.53 kB)
2006-02-13 14:31:23 - Nr L/240/2006 z dnia 06 lutego 2006 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2006 (171.41 kB)
2006-02-13 14:33:43 - Nr L/241/2006 z dnia 06 lutego 2006 w sprawie: określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanch (538.95 kB)
2006-02-13 14:35:04 - Nr L/242/2006 z dnia 06 lutego 2006 w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (104.74 kB)
2006-02-13 14:36:07 - Nr L/243/2006 z dnia 06 lutego 2006 w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2006r. (138.07 kB)
2006-04-07 07:37:45 - Nr LIII/246/2006 z dnia 31 marca 2006 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze (166.79 kB)
2006-04-07 07:39:32 - Nr LIII/247/2006 z dnia 31 marca 2006 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Zawidów (300.30 kB)
2006-04-07 07:44:22 - Nr LIII/248/2006 z dnia 31 marca 2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2006 (496.36 kB)
2006-04-07 07:46:15 - Nr LIII/249/2006 z dnia 31 marca 2006 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (62.75 kB)
2006-05-12 11:45:09 - Nr LII/244/2006 z dnia 07 marca 2006 w sprawie: zasad udzielania pomocy z funduszy pomocy społecznej w formie posiłku oraz zwrotu poniesionych wydatków (460.05 kB)
2006-05-12 11:46:28 - Nr LII/245/2006 z dnia 07 marca 2006 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej (87.23 kB)
2006-05-12 12:01:00 - Nr LIV/250/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa (73.29 kB)
2006-05-12 12:02:39 - Nr LIV/251/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta zawidowa na rok 2006 (251.64 kB)
2006-07-05 13:56:17 - Nr LV/252/2006 z dnia 29 maja 2006 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań (70.99 kB)
2006-07-05 14:00:07 - Nr LV/253/2006 z dnia 29 maja 2006 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (77.51 kB)
2006-07-05 14:01:24 - Nr LVI/254/2006 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na udział Gminy Zawidów w tworzeniu spółki realizującej przedsięwzięcie: "Bogatyńsko - Zgorzelecki Park Przemysłowo - Technologiczny (65.76 kB)
2006-07-05 14:06:59 - Nr LVI/255/2006 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie: zwrotu przeniesienia prawa własności budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu - rozwiązanie aktu notarialnego (56.59 kB)
2006-07-05 14:08:08 - Nr LVI/256/2006 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zawidów na lata 2006 - 2013 (54.77 kB)
2006-07-05 14:09:43 - Nr LVI/257/2006 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (59.70 kB)
2006-07-05 14:10:46 - Nr LVI/258/2006 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (62.30 kB)
2006-07-05 14:11:23 - Nr LVI/259/2006 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (62.18 kB)
2006-07-05 14:11:52 - Nr LVI/260/2006 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (62.45 kB)
2006-07-05 14:12:20 - Nr LVI/261/2006 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego (104.29 kB)
2006-07-05 14:13:04 - Nr LVI/262/2006 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2006 (427.65 kB)
2006-07-27 09:32:58 - Nr LVII/263/2006 z dnia 14 lipca 2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2006 (117.83 kB)
2006-07-27 09:33:55 - Nr LVII/264/2006 z dnia 14 lipca 2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2006 (241.95 kB)
2006-07-27 09:34:41 - Nr LVII/265/2006 z dnia 14 lipca 2006 w sprawie: przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Zawidowie (145.18 kB)
2006-07-27 09:35:44 - Nr LVII/266/2006 z dnia 14 lipca 2006 w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej (57.69 kB)
2006-07-27 09:36:28 - Nr LVII/267/2006 z dnia 14 lipca 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (59.64 kB)
2006-07-27 09:37:40 - Nr LVII/268/2006 z dnia 14 lipca 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej (74.68 kB)
2006-08-07 13:39:54 - Nr LVIII/269/2006 z dnia 03 sierpnia 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2006 (241.00 kB)
2006-08-07 13:41:14 - Nr LVIII/270/2006 z dnia 03 sierpnia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (79.13 kB)
2006-09-15 09:39:53 - Nr LIX/271/2006 z dnia 01 września 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2006 (350.43 kB)
2006-09-15 09:41:05 - Nr LIX/272/2006 z dnia 01 września 2006r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Zawidowie (205.34 kB)
2006-12-05 11:46:48 - Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie (25.00 kB)
2006-12-05 11:49:12 - Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (25.50 kB)
2006-12-05 11:51:22 - Uchwała Nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie (8.73 kB)
2006-12-05 11:55:22 - Uchwała Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (7.43 kB)
2006-12-05 11:57:20 - Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, moty (118.50 kB)
2006-12-05 12:03:34 - Uchwała Nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (64.00 kB)
2006-12-05 12:07:45 - Załączniki do Uchwały Nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (993.00 kB)
2006-12-05 12:10:20 - Uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie opłaty targowej (35.50 kB)
2006-12-05 12:11:04 - uchwała Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomośći na obszarze miasta Zawidowa (39.50 kB)
2006-12-05 12:13:01 - Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (24.50 kB)
2006-12-05 12:30:17 - Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa (23.50 kB)
2006-12-05 12:31:15 - Uchwała Nr II/11/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa (52.00 kB)
2007-01-04 10:39:26 - Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom ... (55.11 kB)
2007-01-04 10:42:48 - Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2007 roku. (27.70 kB)
2007-02-20 08:07:38 - Uchwała Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2006 (315.21 kB)
2007-02-20 08:08:52 - Uchwała Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: wyłonienia przedstawicieli Gminy Miejskiej Zawidów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (58.79 kB)

Ilość odwiedzin: 2250
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Rzepnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Rzepnicki
Osoba, która wprowadzała dane: Robert Rzepnicki
Data wytworzenia informacji: 2006-01-26 13:54:01
Data udostępnienia informacji: 2006-01-26 13:54:01
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-20 08:10:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner