logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) na organy administracji publicznej został nałożony obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Decyzje środowiskowe

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), do których zalicza się :

1.       przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w    rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia      rodzajów   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko oraz      
szczegółowych
 kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania 
raportu o 
 oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr. 257. poz. 2573 z późn. zm ), dla 
których
  sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest 
obligatoryjne
  (art. 51 ust.1 pkt. 1)

2.       przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych     kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr.257.poz 2573 z późn. zm.), dla których   sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko jest fakultatywne (art.51 ust.1. pkt1 )

3.       przedsięwzięcia inne niż wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar (art.51 ust. 1 pkt 3)

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć również raport, sporządzony zgodnie z art. 52 Ustawy POŚ. Dla pozostałych przedsięwzięć, złożenie niniejszego wniosku ( poprawnie wypełnionego ) stanowi podstawę stwierdzenia przez organ o obowiązku lub o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu.

Ilość odwiedzin: 9863
Nazwa dokumentu: Postępowania dotyczące środowiska
Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Traczyk - podinspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Traczyk - podinspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2007-02-08 13:22:50
Data udostępnienia informacji: 2007-02-08 13:22:50
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-18 13:38:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner