logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Spis dokumentów:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Skład Rady Miejskiej
3. Komisje Rady Miejskiej
4. Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej
5. Plan pracy Rady Miejskiej w Zawidowie
6. Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
7. Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
8. Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 2006-2010
9. Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
10. Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
11. Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
12. Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
13. Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023
14. Zapytania i interpelacje radnych

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w obowiązującej ordynacji wyborczej. Jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada obraduje na sesjach średno sześć razy w roku. Sesje zwyczajne odbywają się w sali nr 1 (parter) budynku Urzędu Miasta.

 

Rada Miejska rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.

Uchwały Rady Miejskiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Na podstawie upoważnień ustawowych Radzie Miejskiej przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Należą do nich uchwały Rady zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, adresowane do nieokreślonej grupy podmiotów oraz przepisy porządkowe, pozostające w kompetencji Rady. Przepisy porządkowe mogą być wydawane w zakresie nieuregulowanym w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli ich ustanowienie jest niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uchwały sporządza się i ewidencjonuje według zasad ustalonych przez radę w statucie gminy. Uchwały Rady Miejskiej podpisuje przewodniczący rady.

Burmistrz przekazuje uchwały Rady Miejskiej organom nadzoru - wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej, stosownie do zakresu nadzoru. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego, jeżeli rada gminy nie złoży skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do sądu administracyjnego.

Ilość odwiedzin: 38350
Nazwa dokumentu: Rada Miejska
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Zawidowie
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2003-07-16 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2003-07-16 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-23 08:47:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner