logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Uchwały podjęte w roku 2019
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-01-25 12:02:30 - Uchwała Nr XXXVII/175/2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2018 (1.93 MB)
2018-01-25 12:05:35 - Uchwała Nr XXXVII/176/2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Przedszkla Publicznego w Zawidowie oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobreg (356.80 kB)
2018-01-25 12:07:49 - Uchwała Nr XXXVII/177/2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przem (3.79 MB)
2018-01-25 12:09:45 - Uchwała XXXVII/178/2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2018 r. (750.85 kB)
2018-01-25 12:12:05 - Uchwała XXXVII/179/2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie nma rok 2018 (959.45 kB)
2018-01-25 12:14:04 - Uchwała Nr XXXVII/180/2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2018. (504.60 kB)
2018-01-25 12:15:31 - Uchwała Nr XXXVII/181/2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (181.33 kB)
2018-01-25 12:16:04 - Uchwała Nr XXXVII/182/2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (182.03 kB)
2018-01-25 12:16:30 - Uchwała Nr XXXVII/183/2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (184.20 kB)
2018-01-25 12:19:55 - Uchwała Nr XXXVII/184/2018 z dnia 15.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem (300.37 kB)
2018-03-06 11:08:31 - Uchwała Nr XXXVIII/185/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2018 (3.33 MB)
2018-03-06 11:16:02 - Uchwała Nr XXXVIII/186/2018 z dnia 27.02.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywac (330.41 kB)
2018-03-06 11:20:00 - Uchwała Nr XXXVIII/187/2018 z dnia 27.02.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarow (280.09 kB)
2018-03-06 11:21:35 - Uchwała Nr XXXVIII/188/2018 z dnia 27.02.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów (1.74 MB)
2018-03-06 11:38:31 - Uchwała Nr XXXVIII/189/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2018r." (1.56 MB)
2018-04-05 11:23:14 - Uchwała Nr XXXIX/190/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2018 (2.38 MB)
2018-04-05 11:24:30 - Uchwała Nr XXXIX/191/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów (3.10 MB)
2018-04-05 11:29:25 - Uchwała Nr XXXIX/192/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2017 (4.31 MB)
2018-04-05 11:31:38 - Uchwała Nr XXXIX/193/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Zawidów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdnym okręgu (571.34 kB)
2018-04-05 11:33:37 - Uchwała Nr XXXIX/194/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Zawidów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (534.27 kB)
2018-06-22 11:42:50 - Uchwała Nr XL/195/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2018 (2.61 MB)
2018-06-22 11:45:22 - Uchwała Nr XL/196/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów (3.13 MB)
2018-06-22 11:47:18 - Uchwała Nr XL/197/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaciagnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. (540.13 kB)
2018-06-22 11:49:58 - Uchwała Nr XL/199/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Rowerem po granicy - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych" (682.85 kB)
2018-06-22 11:52:25 - Uchwała Nr XL/200/2018 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych (303.26 kB)
2018-06-22 11:54:01 - Uchwała Nr XL/201/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Zawidów. (565.44 kB)
2018-06-22 11:56:03 - Uchwała Nr XL/202/2018 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zasad udzielania Samorządowego Stypendium Miasta Zawidowa za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. (844.39 kB)
2018-06-22 11:59:28 - Uchwała Nr XL/203/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 29 lat nieruchomości położonej w Zawidowie, oznaczonej numerem działki 739/2 o pow. 2,53 ha oraz odstąpien (607.55 kB)
2018-06-22 12:01:07 - Uchwała Nr XL/204/2018 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2018-2020" (1.95 MB)
2018-07-09 12:34:38 - Uchwała Nr XL/205/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego dla Rady Powiatu Zgorzeleckiego (217.60 kB)
2018-07-09 12:35:45 - Uchwała Nr XLI/206/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2018 (1.43 MB)
2018-07-09 12:39:02 - Uchwała Nr XLI/207/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów (3.34 MB)
2018-07-09 12:48:03 - Uchwała Nr XLI/208/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2017 (285.30 kB)
2018-07-09 12:49:02 - Uchwała Nr XLI/209/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa (248.19 kB)
2018-07-09 12:50:51 - Uchwała Nr XLI/210/2018 z dnia 26.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa (260.50 kB)
2018-07-09 13:07:28 - Uchwała Nr XLI/211/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (332.55 kB)
2018-07-09 13:09:53 - Uchwała Nr XLI/212/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Zawidów". (3.58 MB)
2018-08-06 14:17:09 - Uchwała Nr XLII/213/2018 z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2018 (1.85 MB)
2018-08-06 14:18:44 - Uchwała Nr XLII/214/2018 z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2017 r. (2.70 MB)
2018-08-06 14:20:01 - Uchwała Nr XLII/215/2018 z dnia 31.07.2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zawidów. (1.17 MB)
2018-08-06 14:23:51 - Uchwała Nr XLII/216/2018 z dnia 31.07.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (478.00 kB)
2018-08-06 14:25:05 - Uchwała Nr XLII/217/2018 z dnia 31.07.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. (358.55 kB)
2018-10-12 12:41:20 - Uchwała Nr XLIII/218/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2018 (3.09 MB)
2018-10-12 12:42:35 - Uchwała Nr XLIII/219/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów (3.39 MB)
2018-10-12 12:56:46 - Uchwała Nr XLIII/220/2018 z dnia 28.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzacych nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miejskiej Zawidów w r (335.99 kB)
2018-10-12 12:58:13 - Uchwała Nt XLIII/221/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym. (365.90 kB)
2018-10-12 12:59:37 - Uchwała Nr XLIII/222/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (725.79 kB)
2018-10-12 13:01:07 - Uchwała Nr XLIII/223/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie przejęcia części dotychczasowej drogi powiatowej nr 2377D w miejscowości Zawidów w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych (1.18 MB)
2018-10-12 13:04:02 - Uchwała Nr XLIII/224/2018 z dnia 28.09.2018 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (191.21 kB)
2018-10-12 13:11:35 - Uchwała Nr XLIII/225/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 29 lat nieruchomości położonych w Zawidowie, oznaczonych numerami działek 737, 738, 739/2 o pow. 4 ha ora (1.04 MB)
2018-10-25 11:35:26 - Uchwała Nr XLIV/226/2018 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2018 (2.25 MB)
2018-10-25 12:19:08 - Uchwała Nr XLIV/227/2018 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Zawidowa (506.66 kB)
2018-10-25 12:26:53 - Uchwała Nr XLIV/228/2018 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Zawidowa (363.82 kB)
2018-10-25 12:38:12 - Uchwała Nr XLIV/229/2018 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego n (3.69 MB)
2018-12-03 14:33:51 - Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 20.11.2018 nr. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie (156.32 kB)
2018-12-03 14:34:45 - Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zawidowie. (163.09 kB)
2018-12-03 14:36:05 - Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie (247.38 kB)
2018-12-03 14:37:06 - Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie (197.62 kB)
2018-12-03 14:38:11 - Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zawidowie (171.36 kB)
2018-12-03 14:39:11 - Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (626.63 kB)
2018-12-03 14:40:37 - Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 27.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Zawidów. (2.05 MB)
2018-12-03 14:42:14 - Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 27.11.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy miejskiej Zawidów. (496.60 kB)
2018-12-03 14:43:12 - Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2018. (2.80 MB)
2018-12-13 10:33:08 - Uchwała Nr III/10/2018 z dnia 06.12.2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Zawidów. (444.24 kB)
2018-12-13 10:33:57 - Uchwała III/11/2018 z dnia 06.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (202.37 kB)
2018-12-13 10:34:25 - Uchwała III/12/2018 z dnia 06.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (188.54 kB)
2018-12-31 09:53:28 - Uchwała Nr IV/13/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów (3.31 MB)
2018-12-31 09:55:33 - Uchwała Nr IV/14/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2019 (19.21 MB)
2018-12-31 09:56:33 - Uchwała Nr IV/15/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2018 (2.29 MB)
2018-12-31 09:57:41 - Uchwała Nr IV/16/2018 z dnia 20.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Zawidów (250.15 kB)
2018-12-31 09:58:55 - Uchwała Nr IV/17/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zawidowie (206.81 kB)
2018-12-31 09:59:46 - Uchwała Nr IV/18/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2018 (795.87 kB)
2018-12-31 10:01:13 - Uchwała Nr IV/19/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów (3.03 MB)
2018-12-31 10:02:48 - Uchwała Nr IV/20/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 r. (485.48 kB)

Ilość odwiedzin: 1885
Nazwa dokumentu: Uchwały podjęte w roku 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Matuszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-01-25 11:40:15
Data udostępnienia informacji: 2018-01-25 11:40:15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-31 10:02:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner