logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Uchwały podjęte w roku 2019
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-02-21 10:16:50 - Uchwała Nr XXV/128/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2017 (3.28 MB)
2017-02-21 10:36:09 - Uchwała Nr XXV/129/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiebiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miejskiej Zawidów w (1.77 MB)
2017-02-21 10:43:05 - Uchwała Nr XXV/130/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. (977.37 kB)
2017-02-21 11:40:05 - Uchwała Nr XXV/131/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie ora (446.22 kB)
2017-02-21 11:41:03 - Uchwała Nr XXV/132/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2017 r. (751.92 kB)
2017-03-22 09:14:39 - Uchwała Nr XXVI/133/2017 z dnia 09.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Zawidowie (338.72 kB)
2017-03-22 09:17:34 - Uchwała Nr XXVI/134/2017 z dnia 09.03.2017 r. w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2017 roku". (1.46 MB)
2017-03-22 09:30:30 - Uchwała Nr XXVI/135/2017 z dnia 09.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2017 (994.04 kB)
2017-03-22 09:35:24 - Uchwała Nr XXVI/136/2017 z dnia 09.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2017 (516.30 kB)
2017-03-22 09:47:28 - Uchwała Nr XXVI/137/2017 z dnia 09.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola publicznego w Zawidowie oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chro (314.70 kB)
2017-03-27 12:34:30 - Uchwała XXVII/138/2017 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zawidów na lata 2016-2022 (53.51 MB)
2017-03-27 12:37:10 - Uchwała XXVII/139/2017 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. (1.02 MB)
2017-06-19 10:24:58 - Uchwała nr XXVIII/140/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2017 (2.11 MB)
2017-06-19 10:26:06 - Uchwała Nr XXVIII/141/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów (3.69 MB)
2017-06-19 10:50:33 - Uchwała Nr XXIX/142/2017 z dnia 06.06.2017 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2016 (317.49 kB)
2017-06-19 10:52:02 - Uchwała Nr XXIX/143/2017 z dnia 06.06.2017 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2016 (3.44 MB)
2017-06-19 10:52:56 - Uchwała Nr XXIX/144/2017 z dnia 06.06.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa (226.95 kB)
2017-06-19 10:54:40 - Uchwała Nr XXIX/145/2017 z dnia 06.06.207 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2017 (2.97 MB)
2017-06-19 10:56:25 - Uchwała Nr XXIX/146/2017 z dnia 06.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów (3.21 MB)
2017-06-19 10:57:09 - Uchwała XXIX/147/2017 z dnia 06.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (186.49 kB)
2017-07-12 10:39:02 - Uchwała XXXI/148/2017 z dnia 06.07.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Gminy Miejskiej Zawidów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (456.20 kB)
2017-07-12 10:40:05 - Uchwała XXXI/149/2017 z dnia 06.07.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (400.55 kB)
2017-08-31 14:26:09 - Uchwała Nr XXXII/150/2017 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2017 (2.46 MB)
2017-08-31 14:28:57 - Uchwała Nr XXXII/151/2017 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów (3.26 MB)
2017-08-31 14:29:50 - Uchwała nr XXXII/152/2017 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (271.84 kB)
2017-08-31 14:33:51 - Uchwała Nr XXXII/153/2017 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2016 (2.64 MB)
2017-08-31 14:37:43 - Uchwała Nr XXXII/154/2017 z dnia 28.08.2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu należącego do zasobu nieruchomości Gminy Zawidów (201.55 kB)
2017-10-10 13:14:41 - Uchwała Nr XXXIII/155/2017 z dnia 22.09.2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Zawidów do Południowo - Zachodniego Klastra Energii (4.41 MB)
2017-10-10 13:20:05 - Uchwała Nr XXXIV/156/2017 z dnia 05.10.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środkó budżetu gminy miejskiej Zawidów pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (3.51 MB)
2017-10-10 13:23:35 - Uchwała Nr XXXIV/157/2017 z dnia 05.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy miejskiej Zawidów (510.53 kB)
2017-11-27 13:34:16 - Uchwała Nr XXXV/158/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze m. Zawi (553.54 kB)
2017-11-27 13:35:32 - Uchwała Nr XXXV/159/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów. (2.48 MB)
2017-11-27 13:37:14 - Uchwała Nr XXXV/160/2017 z dnia 14.11.2017 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (952.09 kB)
2017-11-27 13:46:58 - Uchwała Nr XXXV/161/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (3.99 MB)
2017-11-27 14:06:18 - Uchwała Nr XXXV/162/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego n (3.72 MB)
2017-11-27 14:09:41 - Uchwała Nr XXXV/163/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im (267.54 kB)
2017-11-27 14:11:13 - Uchwała Nr XXXV/164/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie (5.68 MB)
2017-11-27 14:13:55 - Uchwała Nr XXXV/165/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (3.91 MB)
2017-11-27 14:21:21 - Uchwała Nr XXXV/166/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030" (187.72 kB)
2017-12-28 08:16:58 - Uchwała Nr XXXVI/167/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów (3.52 MB)
2017-12-28 08:22:22 - Uchwała Nr XXXVI/168/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2018 (20.15 MB)
2017-12-28 08:26:15 - Uchwała Nr XXXVI/169/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2017 (2.41 MB)
2017-12-28 08:37:01 - Uchwała Nr XXXVI/170/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Zawidów do programu "Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim". (197.68 kB)
2017-12-28 08:47:29 - Uchwała Nr XXXVI/171/2017 z dnia 19.12.2017 r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usłu (637.75 kB)
2017-12-28 08:49:09 - Uchwała Nr XXXVI/172/2017 z dnia 19.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (212.85 kB)
2017-12-28 09:10:16 - Uchwała Nr XXXVI/173/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa (216.17 kB)
2017-12-28 09:15:32 - Uchwała Nr XXXVI/174/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Miejskiej Zawidów instrumentem płatniczym (206.79 kB)

Ilość odwiedzin: 2994
Nazwa dokumentu: Uchwały podjęte w roku 2017
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Matuszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-02-21 09:47:34
Data udostępnienia informacji: 2017-02-21 09:47:34
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-28 09:15:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner